KRW-Verkenner bruikbaar voor communicatie en inzicht

maart 14, 2013

Op het Nationaal Event Innovatieprogramma KaderRichtlijn Water op 12 maart 2013 in ’s-Hertogenbosch kon een workshop over de KRW-Verkenner natuurlijk niet ontbreken. In deze workshop werden de resultaten van de landelijke pilot van de KRW-Verkenner gepresenteerd en de aanwezigen aangespoord de waarde van het instrument aan te geven.

De KRW-Verkenner is een analyse-instrument waarmee je de effecten van KRW-maatregelen kunt doorrekenen op de ecologische en chemische kwaliteit van water. Het instrument kan op verschillende momenten in het beleidsproces worden ingezet en kan bijvoorbeeld worden toegepast bij de KRW-Stroomgebiedsbeheersplannen. Het instrument is al een aantal jaar “op de markt” en er is al gebruikerservaring mee opgedaan. Het instrument kan helpen om onze waterkwaliteit op orde te krijgen, maar het heeft zo z’n beperkingen.

Het doel van de landelijke pilot was het verkennen van potentiële maatregelen voor een betere waterkwaliteit. Daar zijn vijf kwantificeerbare maatregelen uitgekomen:

-      Terugdringen van fosfaatuitspoeling

-      Toepassing puridrain (stikstof, klei)

-      Dieper wortelen, beten benutten (gras)

-      Inzet stikstof vanggewassen

-      Lekken dichten in nutriëntenkringlopen

Bij de praktische toepassing blijkt dat succes voor een groot deel afhankelijk is van het percentage boeren dat de maatregelen toepast.  Met de KRW-Verkenner “in de hand” heb je wel een concreet iets waarmee je het gesprek met de boeren makkelijker aan kunt gaan. Het levert immers inzicht op in de effecten van maatregelen. Veel boeren blijken in principe wel geïnteresseerd te zijn, als het maar niet te ingewikkeld toe te passen is en hun imago kan verbeteren.

Wat kun je er mee?

Centrale vraag is nu: welke kennis levert de KRW-Verkenner nu op (a) en wat kun je er mee (b)? Uit de aanwezigen kwamen de volgende antwoorden;

a:

-      effecten op lokaal niveau berekenen

-      congruent beeld van de effecten in verschillende waterlichamen

-      inzicht in knelpunten

-      inzicht in effectiviteit van maatregelen

-      bundelt kennis op het gebied van beleidsbeslissing

-      helpt bij het kiezen van maatregelen

-      overzicht van beschikbare maatregelen

-      het geeft aan hoever je van je doel af zit

En dan de antwoorden op b:

-      volgen en sturen

-      kiezen

-      monitoren

-      de vervuiler laten betalen

-      stimuleren om maatregelen te nemen

-      draagvlak creëren

-      communiceren

-      overtuigen

-      duidelijkheid creëren

-      verbazen

-      in beeld krijgen wat je nog niet weet

-      prioriteren

Uit de praktijk komt het beeld naar voren dat boeren helemaal geen probleem ervaren met de waterkwaliteit. Als waterbeheerder kun je dit beantwoorden door je systeemkennis en door de effecten van maatregelen te laten zien via de KRW-Verkenner. Wat voor de boeren een kleine reststof is, kan een groot verschil betekenen in de waterkwaliteit. Het instrument is geschikt om maatregelen  te evalueren en om te communiceren over de effectiviteit van maatregelen.

In relatie tot een Volg- en Stuursysteem (VSS) kun je het VSS zien als een diagnosesysteem en de KRW-Verkenner als een prognosesysteem. Probleem blijft echter wel dat de uitkomsten van de KRW-Verkenner zeer afhankelijk zijn van wat je er in stopt.


Comments are closed.