Roep alle creativiteit aan voor oplossen wateropgave in stedelijk gebied

november 23, 2011

Op de slotconferentie van Waterkader Haaglanden op 16 november trok de parallelsessie ‘Water in de dichtbebouwde omgeving’ veel belangstelling. Niet zo’n wonder, want veel partijen zien zich geconfronteerd met een moeizaam te realiseren wateropgave in een complex stedelijk gebied. In deze sessie werden ervaringen uit twee proeftuinen in Haaglanden belicht waarop vanuit Rotterdam en Amsterdam werd gereflecteerd.

De eerste proeftuin betrof de Noordpolder, een wijk in Den Haag die in de jaren 90 enkele malen werd geconfronteerd met grote wateroverlast. Het betreft een dichtbebouwd stedelijk gebied met weinig groen. Uit een gemeentelijke studie bleek dat de wijk een enorme waterbergingstekort heeft. Eerst werden de kenmerken van de wijk geïnventariseerd en de kansrijkheid van maatregelen bepaald in combinatie met een kwaliteitsimpuls.

Een studie naar de gevolgen van wateroverlast bracht aan het licht dat die gevolgen erg meevallen: er loopt dan een veldje onder. Conclusie: de wijk heeft weliswaar een enorm waterbergingstekort, maar er worden geen maatregelen genomen omdat de gevolgen erg meevallen.  Dit inzicht kan ook bruikbaar zijn voor andere gebieden. Daarom: van normdenken naar effectdenken. En: laagwaardige functies laag aanleggen, hoogwaardige functies hoog aanleggen.

Uitdagingen

De tweede proeftuin betrof Rijswijk-Zuid, een wijk waar de gemeente 4000 woningen en 20 hectare bedrijventerreinen wil realiseren (start in 2013), maar ook een gebied met een groot tekort aan waterbergend vermogen. Als uitdagingen voor dit project worden genoemd:

-      Integratie watersysteem met stedenbouwkundige ontwerp

-      Partijen op één lijn krijgen

-      Borging van ambities in formele plannen

-      Alles binnen de tijdsplanning.

Aan de hand hiervan werden drie stellingen geformuleerd:

1. waterdeskundigen moeten vroegtijdig in het proces hun rol opeisen

2. het succes van de inbreng van waterdeskundigheid hangt af van de overtuigingskracht van de deskundige en van het inlevingsvermogen in het totale planproces

3. innovatie ontstaat in het informele deel van het planproces.

overstroming, wateroverlast

 


Wat vindt u? Geef uw mening.